Júl 28

Farbiarske skúšky malých plemien 2020

Obvodná poľovnícka komora Brezno v spolupráci s PZ Korytárska usporiada

F A R B I A R S K E S K Ú Š K Y M A L Ý C H P L E M I E N.

Dátum: 22. august 2020 (sobota)

Zraz účastníkov: Lesnícky skanzen Vydrovo – parkovisko,Čierny Balogo 7,30 hod

Prihlášky: Zaslať dvojmo do 17. augusta 2020 na adresu:

Obvodná poľovnícka komora Brezno
Nálepkova 28
977 01 Brezno

Snímek1 Snímek2

Aug 18

CHOVATEĽSKÁ PREHLIADKA POĽOVNÍCKYCH TROFEJÍ – ZRUŠENIE

  

 

Obvodná poľovnícka komora Brezno

.

Oznámenie k organizácii chovateľskej prehliadky trofejí

.

 

         Vzhľadom na stav a  vývoj šírenia ochorenia koronavírusu COVID-19 na

Slovensku,na základe vydaných opatrení Krízového štábu SR s vydaným

plošným zákazom organizácieakýchkoľvek kultúrnych a  spoločenských

podujatí,sa plánovaná chovateľská prehliadka,ktorá sa mala konať

v dňoch 20. – 22. marca 2020 v priestoroch reštaurácie Ω-Omega Club

Brezno, ruší v danom termíne.

 

 

      O ďalšom náhradnom termíne Vás budeme informovať keď sa situácia stabilizuje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


Aug 31

Činnosť obvodnej poľovníckej komory

Úloha obvodnej poľovníckej komory spočíva najmä v plnení úloh na úseku poľovníctva, ktoré jej vyplývajú zo zákona a zo stanov komory.[1] Sú to najmä tieto činnosti:

 • vykonáva skúšky uchádzačov o poľovný lístok,
 • menuje prednášateľov a skúšobných komisárov pre       skúšky z poľovníctva,
 • organizuje odbornú prípravu na poľovnícke skúšky,
 • vydáva poľovné lístky,
 • predlžuje platnosť poľovných lístkov a odníma ich,
 • organizuje streleckú prípravu uchádzačov o poľovný lístok a praktické skúšky zo strelectva,
 • organizuje kontrolné a športové streľby členov komory,
 • organizuje poľovnícku kynológiu a sokoliarstvo a kontroluje dodržiavanie predpisov na tomto úseku,
 • organizuje a vykonáva chovateľské prehliadky trofejí ulovenej zveri,
 • organizuje odbornú prípravu členov hodnotiteľských komisií, vymenúva a odvoláva členov hodnotiteľských komisií,
 • napomáha pri spracovaní prvotných štatistických údajov a evidencií na úseku poľovníctva,
 • v spolupráci s ministerstvom zastupuje Slovensko v medzinárodných poľovníckych organizáciách,
 • spolupracuje so štátnymi orgánmi a presadzuje záujmy poľovníctva pri príprave návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku poľovníctva,
 • zabezpečuje plnenie ďalších úloh, ktorými ju môže poveriť ministerstvo alebo ktoré vyplývajú z jej stanov,
 • rieši disciplinárne previnenia držiteľov poľovných lístkov prostredníctvom disciplinárnych orgánov.

Aug 28

Vitajte na stránke OPK Brezno

Do pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory Brezno patrí 34 poľovných revírov, ktoré obhospodarujú 116876,83 ha poľovných pozemkov. Poľovné revíry patria do troch poľovných oblastí. Na pravej strane rieky Hron je poľovná oblasť Nízke Tatry v ktorej sa nachádza 17 poľovných revírov zaradených prevažne v II. a III. kvalitatívnych triedach. Na ľavej strane Hrona sú dve chovateľské oblasti. V Muránskej poľovnej oblasti je 11 kvalitných poľovných revírov, ktoré sú zaradené v I. a II. kvalitatívnych triedach. Najkvalitnejšia je poľovná oblasť Poľana, do ktorej patrí 6 poľovných revírov v najvyššej, prvej kvalitatívnej triede.

Šesť poľovných revírov obhospodarujú Lesy SR, štátny podnik, Odštepný závod Beňuš, Čierny Balog a Slovenská Ľupča.

 

Z celkovej výmery poľovných pozemkov 116876,83 ha je zastúpenie lesného pôdneho fondu 84304,92 ha, 32478,10 ha tvorí poľnohospodársky pôdny fond a 93,81 ha tvoria ostatné plochy.

V pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory sú tri chovateľské oblasti. Najväčšia oblasť Nízke Tatry má 56.575,18 ha, Muránska oblasť má 42.274,43 ha a časť chovateľskej oblasti Poľana, ktorá patrí do pôsobnosti OPK Brezno má 18.027,22 ha.

Z pohľadu kvalitatívnych tried poľovných pozemkov v poľovných revíroch je najväčšie zastúpenie v II. a III. kvalitatívnej triede.